služby

  DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
JUDr. Daniela Anderson je jako soudní komisařka pověřena soudem dle předem stanoveného rozvrhu úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10, a to v pozůstalostních řízeních po zůstavitelích narozených 17. – 19. dne v měsíci a 20. 5., 20. 6., 20. 7., 20. 8. a 31. 8. každého roku.

  OBCHODNÍ KORPORACE A ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Naše notářská kancelář poskytuje komplexní služby při zakládání společností a jiných právnických osob a jejich zápis do veřejného rejstříku. Pomůžeme Vám také realizovat změny ve společnosti, valné hromady, členské schůze a na základě notářského zápisu změny přímo zapíšeme do obchodního rejstříku.

  PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, KUPNÍ A DAROVACÍ SMLOUVY
Sepíšeme pro Vás smlouvu kupní, darovací nebo směnnou, přičemž součástí smlouvy může být i zřízení služebnosti (např. doživotního užívání). Zařídíme rovněž vklad práva do katastru nemovitostí.

  NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY PENĚZ A LISTIN
Při převodu jak nemovité, tak movité věci (např. podíl ve společnosti) můžete využít bezpečné úschovy kupní ceny u notáře, kdy notář peníze převede prodávajícímu až po převodu vlastnického práva na kupujícího, resp. splnění všech podmínek úschovy. Do notářské úschovy je možné uložit také závěť, cenné papíry a jiné listiny.

  NOTÁŘSKÉ ZÁPISY SE SVOLENÍM K VYKONATELNOSTI
K zajištění pohledávky můžete využít sepsání notářského zápisu, dle kterého lze bez soudního řízení nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo vést exekuci, není-li dluh řádně a včas splněn.

  ZÁSTAVNÍ SMLOUVY A REJSTŘÍK ZÁSTAV
Sepíšeme pro Vás zástavní smlouvu k movité i nemovité věci a zajistíme zápis zástavního práva do rejstříku zástav, případně obchodního rejstříku nebo katastru nemovitostí. Do rejstříku můžete také zapsat zákaz zřízení zástavního práva k věci. Vyhotovíme Vám výpis z rejstříku zástav, případně potvrzení, že určitá věc není v rejstříku evidována jako zástava.

  SMLOUVY MODIFIKUJÍCÍ SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY
Sepisujeme smlouvy o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, resp. snoubenců. Poradíme Vám, jaké řešení je nejlepší pro Vaši konkrétní situaci. Po sepsání smlouvy zajistíme její zápis do Centrální evidence manželských smluv a případně také do veřejně přístupného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

  ZÁVĚTI, LISTINY O VYDĚDĚNÍ, DĚDICKÉ SMLOUVY, USTANOVENÍ SPRÁVCE POZŮSTALOSTI
Poradíme Vám, jak můžete naložit se svým majetkem pro případ smrti. Pořízení sepsaná ve formě notářského zápisu jsou uložena u notáře a evidována v Evidenci právních jednání pro případ smrti.

  OSVĚDČOVÁNÍ PRÁVNĚ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROHLÁŠENÍ
Sepisujeme také osvědčení stavu věcí, skutkového děje (například průběh slosování, stav nemovitostí) či osvědčení o prohlášení.

  OVĚŘOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ
Ověříme Vám na počkání pravost podpisu či shodu opisu listiny s jejím originálem anebo osvědčíme předložení listiny notáři.

  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
Pomůžeme Vám se založením společenství vlastníků jednotek i se změnami stanov. Provedené změny zapíšeme přímo do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

  VÝPISY Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (služby CZECHPOINT)
Výpisy z katastru nemovitostí
Výpisy z obchodního rejstříku
Výpisy z evidence rejstříku trestů
Výpisu ze živnostenského rejstříku
Výpisy z insolvenčního rejstříku
Výpisy z bodového hodnocení řidičů
Výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  VEŠKERÉ DALŠÍ ÚKONY NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI
Můžete se na nás obrátit také, chcete-li sepsat notářský zápis o ustanovení opatrovníka pro případ vlastní nezpůsobilosti, osvědčení o protestu směnky, provést autorizovanou konverzi dokumentu, poradit se ohledně spolku, nadace, nadačního fondu, ústavu nebo svěřenského fondu aj.